Algemene Voorwaarden

ARTIKEL 1: ALGEMEEN 1.1 Op alle hierna te noemen verkoper, uitgebrachte offertes en aangegane overeenkomsten tot het leveren van goederen, het verrichten van werkzaamheden en alle overige rechtsbetrekkingen tussen verkoper en zijn wederpartijen, zijn uitsluitend deze algemene voorwaarden toepasbaar. Afwijkingen daarvan moeten schriftelijk worden overeengekomen. Verwijzingen door de wederpartij naar eigen inkoop-, aanbestedings- of andere voorwaarden binden verkoper niet. 1.2 Een overeenkomst welke met de verkoper is gesloten, blijft bij het niet rechtsgeldig zijn van een of meer bepalingen daarvan of van deze algemene voorwaarden, voor het overige onverminderd van kracht. ARTI­KEL 2: WERKINGS­SFEER 2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepas­sing op al onze aanbie­dingen, alle transacties en overeenkomsten met verkoper, van welke aard dan ook. ARTIKEL 3: STRIJDIG­HEID MET ANDERE VOORWAARDEN 3.1 Door onze kopers gehanteerde voorwaarden zijn niet van toepassing, tenzij onze kopers onze voorwaarden uitdrukkelijk verwerpt met de medede­ling de eigen voorwaarden daarvoor in de plaats te stellen en wij daarmee hebben ingestemd. ARTI­KEL 4: AANBIEDIN­GEN / OFFERTES 4.1 Al onze aanbiedingen zijn steeds vrij­blijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aan­vaarding wordt genoemd. Niettemin hebben wij het recht om ons aanbod binnen drie werkda­gen nadat het onze kopers heeft bereikt, te herroepen. 4.2 Aanbiedingen betreffen uitslui­tend de in de offerte genoemde hoeveelheden en gelden niet automa­tisch voor nabestellingen. ARTIKEL 5: TOTSTANDKOMING OVER­EENKOM­STEN EN BEVESTIGING 5.1 Overeenkomsten binden ons nadat u het volledige bedrag heeft voldaan. ARTIKEL 6: ANNULERING 6.1 Indien koper een met ons geslo­ten overeenkomst wenst te annuleren is afnemer annuleringskosten verschul­digd ten bedrage van 30% van het overeenkomstige factuurbedrag (inclusief BTW.) ARTIKEL 7: ONTBINDING 7.1 Indien koper aan één van zijn ver­plichtingen niet, dan wel niet tijdig voldoet heeft de verkoper het recht de overeenkomst te ontbinden. Dit gebeurt door middel van een aangetekend schrijven. 7.2 De verkoper heeft het recht op dezelfde wijze te hande­len indien: – koper surseance van betaling aanvraagt, – koper in staat van faillissement wordt verklaard, – koper (onder­delen van) zijn onderneming geheel of gedeeltelijk overdraagt, liquideert of stillegt, – op zaken van koper conservatoir of executoriaal beslag wordt gelegd, 7.3 Onder voornoemde omstandig­heden heeft verkoper het recht de gehele, dan wel een door ons te bepalen gedeelte van de overeen­komst, te ontbinden. 7.4 Als de verkoperj de ontbinding heeft ingeroepen is onze vordering, vermeerderd met rente, schade en kosten, terstond en geheel opeisbaar. 7.5 Onder omstandigheden dat de verkoper goederen retour neemt, kan dit alleen wanneer geen beschadigingen te constateren zijn, onder aftrek van minimaal 15% op de betaalde koopsom. ARTIKEL 8: PRIJ­ZEN 8.1 Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld gelden onze prijzen: – in Euro’s, of vooraf overeengekomen valuta, – inclusief B.T.W. ARTIKEL 9: HOEVEELHEDEN / MATEN 9.1 De opgegeven maten gelden als indicatief en kunnen in de praktijk afwijken. Andere maten gelden derhalve niet als reden voor weigering van de levering. ARTIKEL 10: PLAATS EN WIJZE VAN LEVERING 10.1 De termijn van levering begint eerst nadat de order voldaan is. 10.2 De levertijd ligt tussen de een en twee weken tenzij anders overeengekomen. Indien de levertijd niet haalbaar is, moet de verkoper de koper hier tijdig van op de hoogte stellen en de mogelijkheid bied om de overeenkomst te ontbinden of een nieuwe levertijd overeen te komen. 10.3 Plaats van levering is vanuit ons magazijn te Rotterdam. 10.4 Iedere deelleve­ring wordt als een afzonderlijke levering beschouwd en behandelt met alle daaraan verbonden rechtsgevolgen. ARTIKEL 11: VERVOER 11.1 Het risico van verlies of beschadiging van het product die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de klant over op het moment waarop deze aan de klant juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van de klant of van een door de klant aan te wijzen derden wordt gebracht.. 11.2 Het transport geschiedt zoals met de klant is overeengekomen , thuis op een adres in Nederland, of in het buitenland voor zover is overeengekomen. 11.4 Tenzij het vervoer geschiedt met eigen vervoer van de koper, zijn de goederen tijdens het vervoer niet verze­kerd. En derhalve voor risico van de koper. ARTIKEL 12: EMBALLAGE 12.2 Indien de koper wenst dat de verkoper de emballage meeterug neemt zal ve verkoper dit doen. ARTIKEL 13: RECLAMES 13.1 Reclames dienen door afnemer binnen 1 dag na ontvangst van de goederen schriftelijk aan ons kenbaar te worden gemaakt. 13.2 Niet zichtbare gebreken dienen door afne­mer binnen 1 dag, na ontdekking, doch uiterlijk binnen 1 dag na aflevering, aan ons schriftelijk te worden gemeld. 13.3 Zichtbare tekorten/gebreken en/of schades die bij aflevering al worden geconstateerd, dienen door afnemer op de vrachtbrief of het afleverings- document, kenbaar te worden gemaakt. 13.3.1 Indien bij ontvangst van de goederen op de vrachtbrief geen opmer­king is gemaakt met betrekking tot eventuele beschadigde verpak­king en/of emballage, geldt zulks als volledig bewijs dat koper de goederen bij aflevering in ieder geval uiterlijk in deugde­lijke en onbeschadigde staat, heeft ontvangen. 13.4 Het enkele feit dat wij een reclame/klacht onderzoeken impliceert niet automatisch dat wij enige aansprakelijkheid terzake erkennen. 13.5 De klacht dient tenminste te bevatten een uitvoerige en nauwkeurige omschrijving van het gebrek ondersteund met fotomateriaal, alsmede een opgave van verdere gege­vens waaruit kan worden afgeleid, dat de geleverde en door afne­mer afgekeurde goederen identiek zijn. 13.6 De artikelen waarop de klachten betrekking hebben, moeten ter bezichtiging voor ons beschikbaar blijven in de toestand waarin deze zich bevonden op het tijdstip dat de gebreken werden geconstateerd. 13.7 Indien de klachten een deel van de geleverde artikelen betreffen, kan dat geen aanleiding zijn tot afkeuring van de gehele partij, tenzij de geleverde partij in een dergelijk geval redelijkerwijze niet als bruikbaar te beschouwen is. 13.8 Indien koper de klacht terecht heeft geuit, hebben wij de keuze het afgekeurde product voor onze rekening te vervangen, te crediteren voor een bedrag gelijk aan ­de door afnemer verschuldigde prijs of een gedeeltelijke vergoeding te verstrekken voor het af­gekeurde product. Gevolgschade wordt door ons niet vergoed. 13.9 In geval van totale vervanging of vergoeding van artikelen wordt rekening gehouden met het reeds verbruikte deel daarvan. 13.10 Afnemer zal het afgekeurde product aan ons retourneren na onze voorafgaande schriftelijke toestemming onder door ons te bepalen voorwaarden, tenzij anders wordt overeengeko­men. 13.11 Elke aanspraak op garantie vervalt nadat koper het gekochte in gebruik heeft genomen, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, danwel aan derden heeft doorgeleverd, tenzij koper aantoont dat hij redelijkerwijze niet in staat is geweest de reclame in een eerder stadium aan ons kenbaar te maken. ARTIKEL 14: BETALING 14.1 De betaling van de bestelde goederen dient vooraf plaats te vinden. Via de door de verkoper aangegevn betalings metode 14.2 Het niet, niet tijdig of niet volledig voldoen door koper aan zijn verplichtingen tot betaling, geeft ons het recht na­koming of verdere nakoming van de overeenkomst onzerzijds op te schorten totdat door koper wel aan deze verplichting is vol­daan. Te onzer keuze hebben wij ook het recht de overeenkomst te ontbinden, onverminderd ons recht op schadevergoeding in verband met de latere, danwel de niet uitvoering van de overeen­komst. ARTIKEL 15: OVERMACHT 15.1 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daar­omtrent in Wet en- Jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop wij geen invloed kunnen uitoefenen, doch waardoor wij niet in staat zijn onze verplichtingen na te komen. 15.2 In het geval van overmacht wordt de uitvoering van de overeenkomst opgeschort, zolang de overmachttoestand het ons onmogelijk maakt de overeenkomst uit te voeren. Bij blijvende overmacht zijn wij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat wij gehouden zijn aan opdracht­gever enige schade te vergoeden. 15.3 Indien de overmachttoestand aan onze zijde langer dan een maand duurt, dan heeft de koper het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden, echter zonder dat zijnerzijds aanspraak kan worden gemaakt op het vergoeden van eventueel geleden schade. ARTIKEL 16: GARANTIE 16.1 Met inachtneming van de in deze algemene voorwaarden genoemde beperkingen, garanderen wij de deugdelijkheid van de door ons geleverde artikelen, bij een normaal gebruik. 16.2 De garantie begint op de dag van aflevering van de artikelen. De wettelijke termijn van garantie is hierbij van toepassing. 16.3 Wij aanvaarden uitsluitend aansprakelijkheid voor gebreken waarvan afnemer aantoont, dat deze voor of binnen de garantieperiode zijn ont­staan, uitsluitend of overwegend als een direct gevolg van ver­keerde vervaardiging of verkeerde door ons gekozen bewerking, dan wel als gevolg van door ons gebruikte ondeugdelijke materi­alen. Indien het gebrek het gevolg is van enige andere oorzaak, zijn wij niet aansprakelijk. 16.4 Wij garanderen de bruikbaarheid van onze artikelen bij een (in de branche) normaal gebruik. Bij een abnormaal hoge gebruiksfrequentie vervalt derhalve de garan­tie. De garantie vervalt tevens, indien de artikelen worden aangewend voor enig ander doel dan waarvoor deze gebruikelijk worden geleverd. 16.5 Indien wij aansprakelijk zijn uit hoofde van onze garantie, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het vervangen van de ondeugdelijke artikelen, dan wel terugbetaling van het voor deze ondeugdelijke artikelen gefactureerde bedrag. 16.6 Wij zijn niet tot enige garantie verplicht: – indien koper de door ons geleverde artike­len onvakkundig of onjuist of in strijd met het doel waarvoor de artikelen zijn bestemd verwerkt, bewerkt of gebruikt. ARTIKEL 17: AANSPRAKELIJKHEID 17.1 Wij zijn niet gehouden tot meer en/of enige andere schadevergoeding, dan op grond van de in deze algemene voorwaarden genoemde. 17.2 Onze aansprakelijkheid uit hoofde van deze overeenkomst is uitdrukkelijk beperkt tot die ingevolge de garantie in artikel 16 omschreven. 17.3 Iedere verdere aansprakelijkheid, hetzij voor directe, hetzij voor indirecte schade, kosten en rente, wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 17.4 Wij zijn, behoudens in geval van opzet of grove schuld onzerzijds, niet aansprakelijk voor kosten, schade en rente, die direct of indirect het gevolg zijn van: – schending van octrooien, licenties, auteursrechten of andere rechten van derden, als gevolg van gebruik van, door of vanwege afnemer aan ons verstrekte gegevens, – nalatigheid van onze werknemers of van personen die door ons zijn gebruikt bij de uitvoering van de overeenkomst, – overschrijding van de lever­tijd ten gevolge van buiten onze controle vallende omstandighe­den, 17.5 Wij zijn niet aansprakelijk indien zaken niet geschikt blijken voor het doel waarvoor koper deze van ons heeft gekocht. 17.6 Hout, rotan e.d. zijn natuurproducten en daarom zijn wij niet aansprakelijk voor het in het hout optreden en/of aanwezig zijn van kleine scheuren, kleine spleten, kleine kieren, harskernen, kwasten, geringe kleurverschillen en onderling afwijkende nervatuur. 17.7 Wij zijn niet aansprakelijk voor kleurverschillen ten gevolge van lichtinval. Voor beschadigingen aan meubelen, die geconstateerd worden nadat de reclametermijn is verstreken, kunnen wij niet aansprakelijk worden gehouden. 17.8 Voor arti­kelen die gemonteerd moeten worden geldt dat wij niet aansprake­lijk zijn voor: a. een verkeerde montage en/of onjuiste toepas­sing en/of onjuiste verwerking van onze materialen, b. zichtbare beschadigingen die niet op de vrachtbrief zijn vermeld, c. de wijze van het gebruik, in de meest ruime zin van het woord, van de door ons geleverde goederen, d. het oplopen van verwon­dingen tijdens montage of gebruik, tenzij de verwonding het gevolg is van een door ons geleverd product, e. het ontbreken en/of niet geschikt zijn van de benodigde voorzienin­gen, ARTIKEL 18: PARTIËLE NIETIGHEID 18.1 Indien een van de bedingen (of een onderdeel daarvan) uit deze algemene voorwaar­den, dan wel enig onderdeel van de onderliggende overeenkomst nietig mocht zijn, dan wel vernietigd mocht worden, dan laat dat voor het overige de inhoud van het beding, de bedingen van deze algemene voorwaarden onverlet c.q. blijft de onderliggende overeenkomst in stand. 18.2 Partijen zullen alsdan voor de nieti­ge c.q. vernietigde passage een regeling treffen, die de bedoe­ling die partijen met de onderliggende overeenkomst, dan wel met deze algemene voorwaarden beoogden, het dichtst benadert. ARTIKEL 19: TOEPASSELIJK RECHT 19.1 Op alle aanbiedingen en alle transacties met de verkoper hoe dan ook genaamd en uit welke hoofde dan ook, is uitsluitend en alleen van toepassing het Nederlands recht binnen het Koninkrijk. ARTIKEL 20: BEVOEGDE RECHTER 20.1 De rech­ter is bij uitsluiting bevoegd te oordelen over de geschillen uit de met ons gesloten overeenkomst. ARTIKEL 21: VERTALINGEN 21.1 Van deze algemene voorwaarden kunnen vertalingen in omloop worden gebracht. Echter de Nederlandse tekst blijft bindend. ARTIKEL 22 RECHT OP RETOUR De koper heeft het recht van retour binnen 1 werkdagen na levering van het product. Zonder opgave van reden kan de koper een product retourneren waarbij de aankoopprijs terug wordt betaald. De kosten voor het retour sturen van het product zijn voor de consument. De voorwaarden voor het recht van retour zijn: Het product mag niet gebruikt zijn en nog verkoopbaar. (Koper moet het product wel kunnen bekijken, maar niet in gebruik nemen). Het moet onbeschadigd, en compleet zijn en in de originele verpakking retour gestuurd worden.Het aankoopbedrag zal binnen 30 dagen worden gecrediteerd nadat de retour gezonden producten “als nieuw” kunnen worden beschouwd. Dit oordeel ligt volledig bij de verkoper. Indien beschadegingen worden geconstateerd zullen deze op kosten van de koper worden gerepareerd en deze kosten worden in mindering gebracht op het terug te storten bedrag. 22.1 Alle opmaat gemaakte producten (lees: alle afwijkende maten) worden niet teruggenomen en is op eigen risico van de consument. Hiervoor zal de verkoper u ook erop wijzen. ARTIKEL 23: DEPONERING VAN DEZE VOORWAARDEN 23.1 Deze algemene voorwaarden zijn gede­poneerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Rotterdam. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie die gold ten tijde van de aanbieding c.q. de overeenkomst met verkoper

 

Gratis levering

Binnen Nederland

Nederlands fabrikant

Made in Holland

Veilig betalen

iDeal of PayPal

Klantenservice

Ma t/m vr: 09:00u -17:00u

0
    0
    Winkelwagen
    Winkelwagen is leegTerug naar winkel